Algemeen
Deze voorw
aarden zijn steeds van toepassing voor iedere overeenkomst(en) tussen Doggy Douche en opdrachtgever.

 

Inschrijving
Bij het eerste contact worden de gegevens van de opdrachtgever, het huisdier en gegevens omtrent de verzorging beschreven in het bijzijn van de opdrachtgever waarmee deze akkoord gaat met de algemene voorwaarden.


Rechten en plichten

Doggy Douche verplicht zich naar haar best mogelijke kunnen, zorg te dragen voor het huisdier van de opdrachtgever en zal zoveel mogelijk rekening houden met de persoonlijke wensen van opdrachtgever ten aanzien van de verzorging van het huisdier en de extra diensten die door Doggy Douche tegen meerprijs worden aangeboden.

 

Doggy Douche behoudt zicht het recht 
- voor om een overeenkomst te beëindigen
- om zonder opgaaf van redenen een dier te weigeren.
- is niet aan te merken als bezitter/eigenaar van het huisdier.
- om zonder opgaaf van redenen deze algemene voorwaarden en tarieven te wijzigen.
- om een verzorging af te zeggen wegens ziekte of wegens weersomstandigheden die de veiligheid van het huisdier in gedrang kunnen brengen

- om zonder toestemming van de eigenaar foto's, die genomen werden tijdens de behandeling van het huisdier, samen met zijn/haar roepnaam op de website, facebook -en/of instagrampagina van Doggy Douche te plaatsen.

 

Overeenkomsten zijn bindend op het moment dat deze mondeling of schriftelijk tot stand zijn gekomen.

 

Aansprakelijkheid

Doggy Douche is niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, ten gevolge van niet direct met zijn dienstverlening verband houdende oorzaken. Alle aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot vergoeding van de door een dierenarts in rekening gebrachte kosten. Bij onherstelbare schade respectievelijk verloren gaan van het dier is Doggy Douche ten hoogste aansprakelijk voor de aanschafwaarde van het verloren gegane dier, behoudens dwingend rechterlijke bepalingen.

 

Opdrachtgever

Rechten en plichten
De opdrachtgever dient:
- een WA (familiaal) verzekerd te zijn.
- ervoor te zorgen dat het huisdier aanwezig is op de afgesproken tijden en dagen. Indien het huisdier niet aanwezig is bij een bezoek, wordt de geplande service onverminderd in rekening gebracht.

 

Aansprakelijkheid
De opdrachtgever is:
- gedurende de overeenkomst met Doggy Douche zelf aansprakelijk voor het dier/dieren.
- aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door Doggy Douche of derden, veroorzaakt door het huisdier. Eventuele kosten van schade aan Doggy Douche of derden worden op de opdrachtgever verhaald.
- Doggy Douche is niet aansprakelijk voor het weglopen of anderzijds verdwijnen van het huisdier, tenzij Doggy Douche opzet of grove schuld te wijten valt.
- aansprakelijk indien er schade ondervonden is vanwege het niet vermelden van informatie, dan wel het verstrekken van onjuiste informatie met betrekking tot het huisdier waarop de overeenkomst van toepassing is.

 

Ziekte van het dier
Opdrachtgever is verplicht Doggy Douche zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen van eventuele ziektes van het huisdier waarop afspraken van toepassing zijn.

- In geval van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang de toestand van de overmacht de uitvoering belet en gelden de annulering voorwaarden.
- Bij een gezondsheidsbedreigende situatie waarbij direct ingrijpen noodzakelijk is zal Doggy Douche deze maatregelen (laten) nemen en zal de eigenaar van het huisdier de kosten daarvan voor zijn rekening nemen.

 

Geschillen en toepasselijk recht
De rechter in de vestigingsplaats van Doggy Douche is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Doggy Douche het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.  Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.  Op elke overeenkomst tussen Doggy Douche en de opdrachtgever is Belgisch recht van toepassing.  Indien één of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Doggy Douche en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 

Betalingen
Betalingen dienen contant of via Payconiq app te geschieden na afloop van de verzorging van het huisdier.  Van opdrachtgever kan worden verlangd dat hij/zij zekerheid stelt voor het voldoen van zijn financiële verplichtingen.  Zolang die zekerheid niet is gesteld, kan de levering van goederen en diensten worden geweigerd.  Indien na afloop van de verzorging van een dier blijkt dat The Doggy Douche meer werk heeft moeten verrichten is Doggy Douche gerechtigd dit door te berekenen.

 

Aanbiedingen en prijsopgaven
Aanbiedingen, prijsopgaven ed zijn geheel vrijblijvend, evenals onze mededelingen betreffende de uitvoering van diensten. Prijsopgaven vinden plaats op basis van de ten tijde van de opgave geldende prijzen. Levering van goederen en diensten die niet in de prijsopgave zijn genoemd, worden afzonderlijk berekend.  In geval van stijging van de inkoopprijs en ander met de te verlenen dienst verband houdende kosten, zullen worden doorberekend.

 

Levering van goederen en diensten
De levering van diensten geschiedt in het trimsalon. Het te behandelen dier wordt op de afgesproken dag en tijd gebracht en afgehaald, tenzij anders overeengekomen.  Indien is overeengekomen dat het dier wordt opgehaald of teruggebracht, zal het op de afgesproken tijd en plaats gereed moeten zijn voor vervoer. Afwijkingen van de afspraken zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever. Als de opdrachtgever, om welke reden ook, nalatig is om aan zij verplichtingen te dezer zaken na te komen, is hij/zij aansprakelijk voor alle daaruit direct of indirect voortvloeiende kosten.

 

Annulering voorwaarden
Annuleringen moeten telefonisch ingediend worden.

Bij annulering korter dan 48u voor het afgesproken tijdstip of bij het niet komen opdagen op een afspraak is 50% van de voor de dienst geldende prijs (volgens de prijslijst van Trimsalon Doggy Douche) verschuldigd. Er zal u een factuur gestuurd worden, bij niet betaling binnen de 30 kalenderdagen zal er een incasso bureau ingeschakeld worden. Deze rekenen u extra kosten aan.

Geldt niet wanneer het betreffende dier is overleden. Of wanneer het betreffende dier binnen 24 of 48 uur een dierenarts moet of moest consulteren door ziekte, die de afspraak bij Doggy Douche onverantwoord maakt. Bewijs van geconsulteerde dierenarts dient binnen 24u na behandeling met Doggy Douche overlegd te worden.

In geval van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang de toestand van de overmacht de uitvoering belet. Onder overmacht wordt verstaan: elk feit of complex van feiten, liggend buiten de macht van Doggy Douche, die van zodanige ernst of omvang is, dat nakoming van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer kan worden verlangd.  Indien de overmacht langer dan veertien dagen aanhoudt, is er een wederzijdse bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden. In geval van ontbinding is de opdrachtgever gehouden tot betaling van een vergoeding voor reeds gepresteerde.  Overmacht is mede aanwezig indien de leverancier, om welke reden dan ook, in gebreke is om goederen of diensten te leveren, die noodzakelijk zij voor de uitvoering van de overeenkomst.

Voor eventuele schade kan Doggy Douche niet aansprakelijk worden gesteld.

 

Klachten
Klachten ter zake van een door Doggy Douche verleende dienst zijn slechts van waarde mits Doggy Douche binnen 48u van de klacht schriftelijk of via email op de hoogte is gebracht, en vervolgens dient de opdrachtgever binnen de 24u na melding van de klacht zich met het dier bij het trimsalon te vervoegen.

Doggy Douche zal na het ontvangen van de klacht binnen de 24u reageren en, binnen alle redelijkheid, binnen 48u een geschikte oplossing aanbieden.

Indien er geschillen ontstaan, wordt wederzijds een deskundige aangesteld. Mochten deze deskundigen niet in overeenstemming met elkaar kunnen worden, wordt in samenspraak een derde deskundige aangewezen. Het oordeel van deze derde deskundige zal bepalend zijn. 

 

Privacybeleid

Wij verwerken volgende persoonsgegevens via ons contactformulier en bij eerste contact:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Adresgegevens
  • Gegevens huisdier en dierenarts

 

Tijdens de behandeling van uw huisdier kunnen er foto's genomen worden die eventueel samen met zijn/haar roepnaam op de website, facebook -en/of instagram pagina van Doggy Douche geplaatst worden.

 

Samenwerkingen

Indien u klant bij ons bent slaan we ook uw contact- en facturatiegegevens op. Zonder de verwerking van deze gegevens is het immers niet mogelijk om een beroep te doen op onze dienstverlening.

Rechtsgrond(en) van de verwerking  

 

Het gebruik van “cookies”

Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Dit gebeurt anoniem. 

Kort samengevat: functionele cookies laten onze website beter werken, analytische cookies vertellen ons iets over hoe de website wordt gebruikt. Er worden hierbij geen persoonsgegevens verzameld of doorgegeven. De cookies worden niet gebruikt voor marketing of reclame.

Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.


Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

Facebook, Instagram en andere sociale media

Op deze site staan deelknoppen voor sociale medianetwerken. De code achter deze knoppen plaatst – bij gebruik – een cookie op je computer. Hier omtrent gelden de privacyregels van de sociale netwerken. Wij hebben geen invloed op  en dragen geen verantwoordelijkheid voor wat deze netwerken met jouw persoonsgegevens doen.

Wij hebben ook geen controle over hoe andere gebruikers van sociale media met jouw informatie omspringen nadat je iets hebt gedeeld dat op onze website staat.

 

Overmaken aan derden

Enkel indien het echt nodig is voor onze dienstverlening geven we uw gegevens door aan andere partijen. Het kan dan gaan over deze partijen: bezorgpartners, betaalpartners, IT-dienstverleners en partijen die onze reviews verzamelen. De partijen die van ons toegang krijgen tot uw gegevens, mogen deze alleen gebruiken om u een dienst te leveren namens ons.
Wij garanderen dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens, met inbegrip de Algemene Verordening Gegevensbescherming. We verkopen uw gegevens nooit aan derden.

 

Bewaarperiode

Indien u een vraag stelt via ons contactformulier houden wij uw gegevens maximum één jaar bij.  
De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).
 
Recht van inzage, verbetering, verwijdering, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens
De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens.
Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.
Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

  • zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of 
  • een e-mail te verzenden naar bovenstaand e-mailadres

 

Direct marketing

U heeft het recht u kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

 

Klachten

Heb je ondanks onze voorzorgsmaatregelen toch klachten over ons gebruik van jouw persoonsgegevens, contacteer dan info@doggydouche.be en we zoeken een oplossing.

Meer informatie over klachtenprocedures vind je op volgende websites: privacycommissie, Vlaamse Toezichtcommissie.

 

Wijzigingen

Het kan zijn dat deze privacyverklaring gewijzigd wordt in functie van aangepast regelgeving. Bekijk regelmatig de meest recente versie op deze pagina.